Předpisy a legislativa


Interní předpisy a směrnice:


Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020

Změny základních dokumentů:

Stanovy:

1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů - brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

převzato z: www.mrsbrno.cz


Dle rozhodnutí příslušného orgánu státní správy rybářství, není nádrž Cetkovice 2 (Vrbovec) součást rybářského revíru Žďárná 1. Na nádrži není povolen výkon rybářského práva a neplatí zde povolenka k lovu ryb.

převzato z: www.mrsbrno.cz


Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 20. 9. 2018 se počínaje tímto dnem upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva na nádrži č. 2 Dolní v k. ú. Hustopeče, rybářský revír Dyje 5A následovně:

1. lovné míry ryb se stanovují na zákonem stanovené, viz:
https://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#p11

2. počet a množství úlovku se stanovuje na zákonem stanovené, viz.:
https://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#P14
"v rámci jednoho dne lovu je možno si ponechat úlovek dvou kusů kapra"

Důvodem změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva je motivován snahou účelného naředění rybího společenstva sportovním rybolovem ze současného havarijního snížení vodní hladiny.

převzato z: www.mrsbrno.cz


Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je s učinností od 1. 7. 2018 vyhlášen a do platnosti svazové povolenky zařazen nový rybářský revír Jaroměřice 1B !!!

převzato z: www.mrsbrno.cz


Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 21.6.2018 se počínaje tímto dnem upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva na nádržích Doloplazy II, rybářský revír Brodecký potok 1 a na nádrži Pod Kníničkami, rybářský revír Podomský potok 1 následovně:

1. lovné míry ryb se stanovují na zákonem stanovené, viz:
https://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#p11

2. počet a množství úlovku se stanovuje na zákonem stanovené, viz.:
https://www.mrsbrno.cz/index.php/18-legislativa/782-vyhlaska-197-2004-sb#P14 - "v rámci jednoho dne lovu je možno si ponechat úlovek dvou kusů kapra"

Důvodem změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva je motivován snahou účelného odlovení rybího společenstva sportovním rybolovem před vynuceným vypuštěním nádrží z důvodů revitalizace, popřípadě změny vlastníka a uživatele rybářského revíru.

převzato z: www.mrsbrno.cz


Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7. 2. 2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29. 3. 2018 změnu Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1. 4. 2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.


Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových:

č. 461 182 Želetavka 2B:
v popisu chybně uvedena míra kapra 40 - 70 cm max. - platí míra kapra 45 - 70 cm max !!!

č. 461 400 Želetavka 2C:
popis doplněn: Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi.
Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm.

č. 461 023 Dyje 4A:
doplnění věty: Na revíru platí Obecně závazná vyhláška města Podivína č. 1/2018

převzato z: www.mrsbrno.cz


Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7. 2. 2018 vyhlášku č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství).

Novela vyhlášky s účinností od 1. 4. 2018 nově zavádí denní doby lovu na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

S ohledem na skutečnost, že Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových v užívání Moravskho rybářského svazu a jeho organizačních jednotek pro rok 2018 schválil v loňském roce Svazový výbor, jako orgán k tomu kompetentní, může tento jako jediný dále rozhodnout o tom, zda-li se bude v roce 2018 lovit podle schválených platných BP, nebo budou BP upraveny v souladu s novelou vyhlášky. Zasedání SV proběhne 29. 3. 2018. Rozhodnutí SV bude v tento den zveřejněno na stránkách www.mrsbrno.cz.

převzato z: www.mrsbrno.cz


Ministerstvo zemědělství vydalo dne 11. 4. 2016 vyhlášku č. 123/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství).

Novela vyhlášky s účinností od 16. 6. 2016 mimo jiné nově zavádí:

  • nejmenší lovnou míru kapra na 40 cm
  • hájení okouna říčního od 1. ledna do 15. června
  • všeobecnou dobu hájení všech ryb na pstruhových revírech od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince
  • ruší ustanovení o upřesnění denních dob lovu ve středoevropském a letním čase

S účinností od 1. 1. 2017 nově zavádí:

  • prodej krátkodobých rybářských lístků (30ti denní), k jehož výdeji nebude nutné dokladovat získané kvalifikační předpoklady. (30ti denní lístek nezakládá právo držitele k následnému získání dlouhodobého rybářského lístku bez doložení kvalifikačních předpokladů. Samotný rybářský lístek neopravňuje držitele k lovu ryb bez platné povolenky k lovu vydané uživatelem rybářského revíru.

převzato z: www.mrsbrno.cz